Inhoudsopgave maart 2022

 

Rood: nog afhankelijk van cofinanciering een paragraaf kost ca 2000 ex btw,  voor onderzoek,  tekstschrijven, redactie, beeld, vormgeving en overleg
Voorwoord
1 Inleiding
2 Historie en gebruik
Ontwikkeling van een kustlandschap
Geologie en archeologie
Strypse wetering: oude ader van polder naar zee
Vanaf 1200:  de mens trekt lijnen
Op de grens van de moderne tijd: de kaart van Kouter (1608)
Dijken aan en onder de binnenduinrand
Van Quackgors tot Stenen Baak, langs middeleeuwse dijken in een dagmars
Jacht en konijnenwarandes
De Heveringen: van zeeduin tot ontgonnen binnenduin
Het Berkenrijs: van keizerlijk domein naar caravanopslag
Duinbezit en duingebruik tot 1900
De eerste echte kaart van de duinen, Gevers (1827)
Tuinderijen en duinhuisjes
Oostvoorne 1647-1915-2021
Dorpsuitbreidingen en villawijken in duin en duinrand
Recreatie en toerisme 1890-1940
De Voornse Atlantikwall: tien zichtbare sporen
Hellevoetsluis dronk een halve eeuw uit het Quackjeswater
Kaapduin en de Brielse waterwinning
Het waterschap en de duinen
Het drama van NV Voorne’s Duin
Duinbezit en terreinbeheer na 1900
De Eerste Zanderij als vroeg voorbeeld van natuurherstel
Weevers’ Duin: opkomst en ondergang van een veldstation
Wereldhaven, Deltawerken, natuur
3 Natuur
FLORA
Een bijzonder gevarieerd milieu
Flora van het verleden
In een eeuw van open en laag naar dicht en hoog
Trends bij soortgroepen en meer algemene soorten
Planten van de Rode Lijst
Vier topsoorten uitgelicht
Bijzondere planten bij de terreinbeheerders
Bescherm de Voornse planten en een herstelplan
Duinstruwelen en duinbossen
Paddenstoelen 
FAUNA
Dagvlinders
De kevers, 40 jaar geleden en nu
Wilde bijen van dijken en duinen
Een rijk vogelverleden
Veel op Voorne: lepelaar, aalscholver, goudvink
Vogels van (half) open duin
Vogels van loofbossen
Rietvogels
Een rijkdom aan vogels
Bescherm de vogels, een shortlist
Vogels van de Slikken van Voorne 
4 Gebieden en verkenningen
Vijf deelgebieden
Van de Punt tot de Slikken: de Voornse kust in een dagmars
Het Quackgors
Het Quackjeswater
Landgoed De Leyse
De grote ommeloop van de duinen van Rockanje
De grote ommeloop van de duinen van Oostvoorne
Langs de oevers van het Oostvoornse meer
Mildenburg en ‘t Reigersnest
Kruiningergors opnieuw ontdekt
5 Kust op drift, kust in beheer
Duinbegrazing en andere technieken bij natuurbeheer
Klimaatverandering en stikstof
Natura 2000
De Voornse kust van 2050
6 Epiloog
Is Voorne het rijkste duin van ons land?
Dag vogels dag vlinders dag bloemen
Index
Dankwoord en tekstverantwoording
Pleitbezorgers en sponsoren
Beeldverantwoording
Literatuurlijst op www.duinenmensen.nl