Inhoudsopgave augustus 2022

Titelpagina
Inhoudsopgave
Vooraf Welkom in de duinen van Voorne
Uit de lucht: van Quackgors tot Kruiningergors
De duinen van Voorne: namen spreken boekdelen
Mooie verhalen of mythes?
1 Geologie en historie
Ontstaan en structuur in vogelvlucht
De Voorne kust tussen ijzertijd en middeleeuwen
De vermoedelijke toestand in 1300
Strypse wetering: echo van het verleden
Op de grens van de moderne tijd: de kaart van Kouter (1608)
Dijken aan en onder de binnenduinrand
Dijkenroute: van Stenen Baak tot Quackgors
Duinbezit en duingebruik vanaf de middeleeuwen tot 1900
1750: duinmeiers, jagers, stropers
Duinbeweiding en verstuiving
Het Berkenrijs: van keizerlijk domein naar caravanopslag
De Heveringen: van zeeduin tot ontgonnen binnenduin
De eerste echte kaart van de duinen, Gevers (1827)
Oostvoorne 1647-1915-2021
Hellevoetsluis dronk een halve eeuw uit het Quackjeswater
Tuinderijen en duinhuisjes
Duinbezit na 1900: NV Voorne’s Duin opgedeeld
Winning en gebruik van zand
James van Hoey Smith (1891-1965)
Dorpsuitbreidingen en villawijken in duin en duinrand
Recreatie en toerisme 1890-1950
De Voornse Atlantikwall: tien zichtbare sporen
Waterschap en duinbeheer 1900-1950
Weevers’ Duin: opkomst en ondergang van een veldstation
Wereldhaven Deltawerken natuur
2 Natuur (openingspag)
FLORA
Een bijzonder gevarieerd milieu
Voornse rijkdom verklaard
In een eeuw van open en laag naar dicht en hoog
Flora van het verleden
Veranderingen in de flora 1965 tot 1990 door Weevers’ Duin
Trends in open duin, duingraslanden en duinvalleien
Variatie aan bossen en struwelen
Langs de binnenduinrand: van hakhout naar bos
Bosflora
Stinzenplanten
Zes gebieden met veel variatie aan bos en struweel
Wilde rozen
Planten van de Rode Lijst
Vier topsoorten uitgelicht
Herstelplan veldgentiaan
Bescherm de planten: een shortlist
Waar ligt het rijkste duin van Nederland?
FAUNA
Dagvlinders
Bescherm de vlinders, een shortlist
De kevers, 40 jaar geleden en nu
Wilde bijen van dijken en duinen
Een rijke vogelstand in beweging
Veel op Voorne: lepelaar, aalscholver, goudvink
Zangvogels van (half) open duin
Vogels van loofbossen
Roofvogels
Een rijk verleden
De veranderingen verklaard
Hoe rijk zijn de Voornse duinen?
Bescherm de vogels, een shortlist
3 Gebieden (openingspag)
Het Quackjeswater
Landgoed De Leyse
De grote ommeloop van de duinen van Rockanje:
Rond Strypemonde
Rond het Breede water
Vogelpoel –  Waterbos
De Eerste Zanderij als oudste voorbeeld van natuurherstel
Landgoed Olaertsduyn
De grote ommeloop van de duinen van Oostvoorne:
Heveringen – Sipkesslag
Sipkesslag – Parnassiavlak
Slikken van Voorne – Tenellaplas
Zonering in de kwelder
Het autostrand tot 2004
Vogels van de Slikken
Kaapduin, de Brielse waterwinning en het bos
Langs de oevers van het Oostvoornse meer
Kustvogels, rietvogels, struweelvogels van het Groene Strand
Landgoed Mildenburg en ‘t Reigersnest
Slot
De exotische tuin
Is Voorne het rijkste duin van ons land?
Index