DE NATUUR VAN DE KUST Tussen aangroei en afslag

DE NATUUR VAN DE KUST

Tussen aangroei en afslag en (onder redactie van Evert Jan Lammerts en Anton van Haperen)

€24,45

Onze kust maakt een belangrijk omslagpunt door. Als antwoord op de zeespiegelstijging die nu door klimaatverandering doorzet worden miljoenen m3 zand gelost vlak voor de kust die vervolgens de duinvorming ingrijpend veranderen.

Deze verandering in kustbeheer heeft gemiddeld langs de Nederlandse kust geleid tot een omslag: van langdurige afslag naar recente aangroei. In geologische termen: een breuk met de geschiedenis.

De kustlijn blijft nu op haar plaats maar het is niet zonder ingrijpende gevolgen voor de natuur. De begroeiingen zijn hier de laatste tientallen jaren steeds hoger en dichter geworden. Er hebben zich steeds meer struwelen en vooral dichte en eentonige grasmassa’s ontwikkeld waaruit geleidelijk de typische kustplanten en -dieren zijn verdreven.

Duin en kustonderzoekers, overkoepeld door een zgn. OBN-Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap geven belichten in dit boek hun onderzoek, onder andere naar effecten van suppleties, dynamiek van zoet-zout gradiënten, gevolgen van toegenomen luchtvervuiling (stikstof-depositie) en effecten van begrazingsbeheer. De resultaten hiervan worden in dit boek samengevat in het licht van historische ontwikkelingen.

Vanuit het natuurbeheer wil men graag meer dynamiek (verstuiving en zout-water invloed) realiseren in de duinen en kwelders . Door duinhellingen, duinvalleien en stuifkuilen af en uit te graven creëert men tegenwoordig kunstmatig weer kaal zand in de kust. Ook probeert men weer ruimte te geven aan de ontwikkeling van verschillende typen overgangen met hoge biodiversiteit, bv. van zoet naar zout, van droog naar nat en van zand naar slib.

Door de nieuwe strategieën van kust- en natuurbeheer gecombineerd in te zetten zijn de kansen voor het ontwikkelen van natuurlijke vormen van kustbeheer sterk toegenomen.

Een goed leesbaar en rijk geïllustreerd boek, dat wetenschappelijke kennis voor een breed publiek toegankelijk maakt.

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de natuur van onze kust en kustbeheer!

ISBN 9789082043686

Bestel v1a uw boekhandel

Persbericht natuur van de kust

Previews van diverse delen:

Inhoudsopgave

Inleiding 

Hoofdstuk 1 geschiedenis 

Hoofdstuk 4 (deels) Bouwstenen OBN onderzoek 

 

cover natuur van de kust png

Rolf Roos is publicist en documentairemaker op het gebied van ecologie en natuurbescherming. Bij videoproducties neemt hij regie, productie, camerawerk en/of scripts voor zijn rekening. Hij werkt zowel voor TV-programma’s als in opdracht voor terreinbeherende organisaties en architectenbureaus. Als bioloog is hij actief bij de programmering van (veld)symposia en verzorgt hij lezingen, workshops en trainingen over ecologie, wilde flora en natuurbeheer. Hij houdt ervan de grenzen van zijn vakgebied te overstijgen, zowel inhoudelijk (zie bijv. Kolen & Lemaire, 2001) als methodisch door het hanteren van onorthodoxe presentatievormen. Heeft veel kennis en ervaring met natuur en landschap en is gespecialiseerd in het zichtbaar maken van soms subtiele milieudruk (zoals een ander klimaat) op de natuur.