Videoproducties

Nog leverbare onderstaande DVD’s kunt u bestellen bij NatuurMedia, tenzij anders vermeld. Prijs excl. €2,50 verzendkosten, levering na ontvangst van kosten DVD + 3,50 op giro 6001680 t.n.v. Uitgeverij NatuurMedia, Amsterdam o.v.v. titel DVD. Veel materiaal is op youtube te zien.
 
Veel van deze films zijn te bekijken op Coasttv.eu
Titel Prijs Korte Inhoud
Gedragen door de wind Kwade Hoek € 6,50 In ‘Gedragen door de wind’ staan de vogels en flora van het natuurreservaat de Kwade Hoek op Goeree centraal. De film is rijk aan schitterende beelden van o.a. lepelaar, wulp, kluut, zilverreigers en vooral van roofvogels. Een film die laat zien dat de combinatie van een rijke natuur en een groeiende kust ook in tijden van klimaatverandering goed mogelijk is.
Het is een hommage aan dynamiek van de kust en haar planten en dieren, vlak onder de rook van de havens van Rotterdam en de windmolens op de deltawerken. Een decor dat contrastrijk in beeld wordt gebracht zonder er belerend commentaar aan te verbinden.De Kwade Hoek is een in de delta gelegen natuurgebied met als bijzondere eigenschap dat ondanks de zeespiegelstijging het land sneller groeit dan de zee rijst. Dit is een gevolg van een gunstige aanvoer van zand en de ligging net buiten de deltadammen van het Haringvliet. Het reservaat wordt door een samenspel van zee, zand en stroming elk jaar groter.
Friezen van de Oude Duinen Uitverkocht op youtube te zien In 2001 en 2002 zijn acht pompstations in het Noordhollands Duinreservaat gesloopt. Hierbij is diep in de zandbodem gegraven en onderzoek gedaan. Geologen en archeologen kregen een beeld van de dageraad van de Nederlandse geschiedenis, de schemerperiode tussen prehistorie en geschreven teksten tussen Romeinse tijd en het jaar 1000.Het onderzoek heeft nieuwe gegevens opgeleverd over de vroegere monding van het Oer-IJ, de meest noordelijk tak van de Rijn die toen bij Castricum uitmondde. Sporen van verdwenen nederzettingen en akkers kwamen boven. Onderzoekers vertellen over de vondsten en hoe ze die interpreteren. Het verhaal is ingebed in historische teksten van de Romein Tacitus die over de kust en Friezen schreef en de eerste kerkelijke teksten over de kuststreek ca. 800 na Chr.De documentaire maakt inzichtelijk dat de Nederlandse kust al zeer lang is bewoond, ook vlak bij de zee. In de periode vanaf de Midden-IJzertijd (ongeveer 400 voor Christus), in de Romeinse tijd en in de Vroege Middeleeuwen blijkt het kustlandschap veel intensiever in gebruik dan werd vermoed. Voor een deel blijken dit Friezen te zijn geweest die in een bloeiperiode voorafgaand aan de Vikingtijd de handel in het Noordzeebekken in handen hadden.De documentaire Friezen van de Oude Duinen is bruikbaar voor vele educatieve instellingen en organisaties op het gebied van natuur, landschap en geschiedenis.Opdracht Provincie Noord-Holland Uitgezonden RTV Noord-Holland 2005
Opgewarmd Nederland, DVD 1 (onderdeel van gelijknaming boek) uitverkocht alleen op aanvraag voor bezoekerscentra e.a.; Klimaatverandering: natuur, water en landbouw. Effecten en aanpak. NatuurMedia, Amsterdam. ISBN 90 808158 2 9.Documentaires:Flora en Fauna, ecosystemen en vele extra’s• Libellen• Vlinders

• Vogels

• Korstmossen en mossen

• Wilde planten

• Rivieren: natuur en klimaatverandering

• Het strand is meer dan zand

Opgewarmd Nederland,DVD 2 uitverkocht alleen op aanvraag voor bezoekerscentra e.a.; Reportages• Klimaatstress omlaag, veerkracht omhoog• VU-Profs over waterNieuwsclips:• Bevers, otters & klimaat

• Bokkenorchis hinkelt noordwaarts

• Heremietkreeft in opmars

• Kieviten leggen vroeger

• Klimaatzones worden geklutst

• Koolmezen lopen achter de feiten aan

• Warmte maakt slank …

• Wordt het stil in het bos?

• Zandhagedis verdubbelt

Twee documentaires over La Palma: (Nederlands/Duits) € 17,50 Twee documentaires over het meest westelijke Canarische eiland1. La Palma: van vulkaan tot nevelwoudVoor de sportieve bezoekerStranden mogen er schaars zijn, bergen met kloven, bergkammen met uitkijkpunten en vulkanen met lavavelden, zijn op La Palma overal te vinden. Op de steile hellingen nabij Los Tillos is een reservaat van het laurierbos behouden. De documentare is een visuele rondleiding op het eiland en toont de hoogtepunten.2. Darwin had niet zo ver hoeven gaan

Voor de natuurliefhebber

De natuur van La Palma is ongekend rijk. Deze documentaire toont de natuur in al haar rijkdom, van de Africaanse monarchvlinder tot de zeldzaamste bloemen van het nevelwoud. Op La Palma is een schat aan planten en dieren te vinden die alleen hier op de wereld voorkomen.

De documentaire laat flora en fauna zien en legt uit hoe ze hier zijn ontstaan in de loop van de evolutie.

Deze documentaires zijn verkrijgbaar bij Hortus Botanicus Amsterdam.

Het kan niet beter dan hier Op youtube te zien ‘‘Het kan niet beter dan hier’’. De stelling van boer en bioloog Frits van Beusekom over zijn ecologische vleesveehouderij in de Brenne (Midden-Frankrijk). Samen met zijn partner Vera Bouma en hun franse medewerker beheren ze 100 hectare land. Ze proberen twee doelen te verenigen: ecologische vleesproductie en bio-diversiteit; de rijke natuur van het boerenland. Ze doen dat op een manier die haaks staat op de gangbare landbouwpraktijk van nu: ‘‘een gewone boer streeft naar uniformering, ik streef naar verschillende kwaliteiten op verschillende plekken’’, stelt Frits.In de documentaire zien we wat dat te betekenen heeft: rijk geschakeerde graslanden, houtwallen. Overal dieren en bloemen. Frits vertelt over zijn specifieke filosofie in zijn omgang met mest. Op hun land zijn meer vogels, wilde bloemen en vlinders te vinden dan in een gemiddeld natuurreservaat in Nederland. Hoe spelen ze dat klaar, hoe rooien ze het financieel en hoe raken ze geaccep-teerd in een terughoudende franse omgeving?Een portret van een bedrijf dat claimt het milieu volledig te sparen, gezond vlees op een dier-vriendelijke wijze wil produceren en waar in elk hoekje van het land een onverwachte ontmoeting met plant of dier tot de mogelijkheden behoort. Een documentaire waarin muziek ontbreekt. Natuurgeluiden van hop, boomkikker, klauwier, gors en nachtegaal zetten hier de toon.
Kleine dans van zee zand en vogels uitverkochtwel op youtube Documentaire over SchiermonnikoogKleine dans van zand, zee en vogels wijkt in tempo en stijl af van gangbare natuurdocumentaires.Geen snelle beeldwisselingen, montagetrucjes of geluidseffecten, maar ruimte in beeld en geluid voor de eindeloze ritmiek van stuivend zand, golven en vluchten vogels.Geen belerend verhaal over hoe het met de natuur verder moet, maar alleen door natuurgeluid en muziek ondersteunde beelden van een onovertroffen waddeneiland.Van de dansende voeten van een kind dat voor het eerst op de slikkige kwelder loopt tot de wolken buitelende strandlopers die laat in september passeren op de eindeloze vlakten van Schiers oostpunt, de Balg.NatuurMedia gaf deze productie aan Natuurmonumenten ter gelegenheid van haar 100-jarige bestaan. “Mooiste wat ik ooit heb gezien” sprak de toenmalige directeur maar niet te zien in het bezoekerscentrum..
Vier verhalen over een vierkante km uitverkochtwel op youtube

deel 1

deel 2

deel 3

deel 4

Ergens midden in het Noord-Hollands Duinreservaat ter hoogte van Castricum (N.H.) neemt bioloog en filmmaker Rolf Roos ÈÈn vierkante kilometer onder de loep. Het gaat om een stuk van 1000000 vierkante meter met meer dan 300 soorten wilde planten. Hij gaat op zoek naar de natuur, maar ook naar verborgen verhalen onder het oppervlak.In het zo natuurlijk ogende duin blijken de rietomzoomde wateren gegraven, komt het water uit het IJsselmeer en zelfs de vogelgeluiden die je hier hoort zijn soms nep. En er groeit iets bizars: het watervalmos.Het resultaat is een korte documentaire met vier verhalen.

Er is het verhaal van een rij alleen bij strijklicht goed zichtbare walletjes midden in het duin.

Er is het verhaal van bedreigde wilde planten en water.

Er is het verhaal van vogeltrek en middeleeuwse vangtechnieken.

En er is het verhaal van een vos die dood werd gevonden en langzaam verteerde.

Schaakspel met de natuur, over het denken van Victor Westhoff uitverkocht

 

westhoffIn 1949 publiceerde Victor Westhoff, grondlegger van¨†het naoorlogse natuurbeheer in Nederland, een baanbrekend artikel waarin hij uiteenzette hoe Nederlandse natuur beheerd kon worden: Schaakspel met de natuur.Op dit artikel borduurt deze documentaire voort. Westhoff zet uiteen waarom ons land niet als pure wildernis kan worden gezien maar weloverwogen beheer onmisbaar is voor het behoud van de biodiversiteit. Harm Piek van Natuurmonumenten en Henny van der Windt (RUG) geven commentaar op het denken van Westhoff.Release van documentaire uit 1996NatuurMedia brengt een voor de Stichting Natuur en Milieu gemaakte documentaire over Victor Westhoff (overleden 2001) opnieuw uit op DVD.
Mannen en eieren uitverkochtwel op youtube Het aantal weidevogels neemt al jaren af. In de documentaire Mannen & eieren laten Ayolt Ekkes, Maarten Hellingman en Frans de Hertog op geheel eigen wijze zien hoe ze het tegendeel voor elkaar krijgen.Ayolt Ekkes, Maarten Hellingman en Frans de Hertog werken in drie polders: de Hempolder bij Akersloot, de Polder Zeevang bij Warder en het Wormer en Jisperveld bij Wormer. Al deze gebieden liggen in Nationaal Landschap Laag-Holland.Ayolt werkt bij Landschap Noord-Holland, de anderen zijn boer. In het reservaat van Ayolt zitten de meeste grutto’s per hectare. Het frappante is dat ook een intensief werkende melkveehouder Maarten, zeer veel weidevogels heeft. Hij zweert bij zijn maisland vol kievitten die daardoor de kraaien zouden weghouden en heeft het voordeel dat zijn land ligt naast een reservaat van staatsbosbeheer waarheen de jonge dieren kunnen uitwijken.Allen hebben ze hun eigen ‘oplossingen’ voor roof door kraaien en vossen.De film toont hoe grote handen kleine vogels groot krijgen. Er blijkt geen recept te zijn voor veel weidevogels, iedere vakman heeft zijn eigen benadering.De documentaire bevat unieke beelden van roofvogels die door weidevogels als kievit en grutto worden belaagd, een reiger die kievitpullen eet en grote wolken grutto’s die net vanuit Portugal in Noord-Holland aankomen.
Een Nationaal park:de Sallandse heuvelrug uitverkocht Nationale parken zijn aaneengesloten natuurgebieden van tenminste 1000 hectare. De gebieden moeten een grote natuurwaarde hebben Èn geschikt zijn voor natuurbehoud en natuurontwikkeling, voor recreatief medegebruik, voor natuur- en milieueducatie en voor wetenschappelijk onderzoek.De Sallandse Heuvelrug is een stuwwallenlandschap met een groot aaneengesloten heidegebied op droge zandgronden. Deze unieke combinatie van factoren zorgt voor een rijke flora en fauna en geeft het gebied een groteuitstraling. Het is het laatste gebied in ons land met korhoenders.Deze film belicht het nationaal park vanuit de optiek van verschillende beheerders.In opdracht van het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug, in samenwerking met het Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten.
Een nieuwe start voor de Noord-Hollandse duinen uitverkochtwel op youtube In de duinen wordt gegraven, lopen koeien rond en zien we meer dan vroeger verstuiving. Welke gedachtes zitten hier achter? In een nieuwe start voor de Noord-Hollandse duinen’ staat het hoe en waarom van herstelprojecten centraal. De kijker wordt ingevoerd in zogenaamde OBN-projecten (Overlevingsplan Bos en Natuur) in gebieden in beheer bij het waterledingbedrijf PWN. De video toont twee projecten: het Verlaten Veld in Zandvoort en het Doornvlak bij Bakkum.In het Verlaten Veld, uitgevoerd in 1998, zien we dat na afgraven van oude landbouwgrond natuurlijke processen weer op gang komen. Ver-jonging van het duingebied door verstuiving is hier cruciaal. In het Doornvlak, uitgevoerd in 2003, is het doel: herstel van vochtige en voedselarme valleien en duingraslanden. De getroffen maatregelen zijn daar: plaggen en bos verwijderen. Daarnaast is begrazing met vee ge√ÿntroduceerd om verruiging geen kans meer te geven.In de video komen aan het woord boswachter Dave Nanne, beheerder Rienk Slings en verstuivingsonderzoeker (geomorfoloog) Bas Arens. Zij geven uitleg over de aanpak van vergrassing en verruiging.De aanpak in het duin van door de mens veroorzaakte narigheid is de moeite waard. Archeologische sporen diep in de ondergrond blijven bij graaf- en plagwerk gespaard. Voor duinbezoekers is er door de nieuwe projecten veel te ontdekken de komende jaren. Allerlei planten en dieren doen het er goed: van zandloopkever tot zandhagedis, van parnassia tot orchidee√¥n en duinroosjes.Opdracht Waterleidingbedrijjf N.H., PWN. Uitgezonden RTV-Noord-Holland 2006
Van bollen tot nollen; natuurontwikkeling Mariendal Den Helder uitverkocht  Aan de zuidkant van Den Helder ligt een nieuw terrein: Mari√¥ndal. Tussen oktober 2004 en januari 2006 werd hier grootschalig landbouwgrond omgezet in natuur.Het verhaal van Do van Dijck, Landschap Noord-Holland.Kort na de aanleg was hier maar weinig te zien.Half ondergelopen land, water dat rimpelt door de vele wind die zich hier pal achter de zeereep doet gelden.Maar Do ziet hier al flora en fauna te voorschijn komen.

Op plekken waar begin 2006 niets maar dan ook niets te zien is, ziet Do van Dijck al wilde orchideeen groeien.

Of hij ziet lepelaars neerstrijken …

Mariôndal, eens wadden omspoeld door de zee, werd later door mensenhanden gevormd tot landbouwgebied. Een plaats waar nu natuur weer vrij spel heeft.

Mariendal is met ruim 50 hectare ÈÈn van de grootste duinzoomprojecten in Nederland. Een nieuwe schakel in de ecologische hoofdstructuur van de provincie Noord-Holland.

Opdracht: Landschap Noord-Holland.

Haal meer uit schoon water: vijf Europese voorbeeldfilms over water zie deze site In opdracht van Natuur en Milieu en Provinciale Milieufederaties maakte NatuurMedia 5 min. documentaires over waterkwaliteit. Het gaat om projecten die in Europees perspectief (de zgn. Kaderrichtlijn Water) geen slecht figuur slaan. Voorbeelden hoe het kan. De aanpak: niet alleen veel water in tijden van overvloed zien te bergen in het landschap maar ook aandacht voor waterkwaliteit.5 verhalen: over schone Vinkeveense plassen voor duikers en krooneenden, een glashelder meer voor snoeken bij Rotterdam, hoe Flevoland voorop kan lopen nu het klimaat verandert, waarom de Regge, rivier in Overijsel, nu 20km langer wordt en wat is een goede strategie voor schoon water in Friesland? Klik voor overzichtskaart van Nederland en kies een film.
Het Milieu van de Natuur:De mooiste heideDe mooiste graslandenDe mooiste duinen niet meer leverbaar In opdracht van Natuur & Milieu, bij het gelijknamig boek. 2000. Impressies van ecosystemen, als introductie op gebieden.
Ilperveld:1) De terugkeer van de veenmosorchis2) De terugkeer van nimfkruid en bittervoorn op youtube klik hier Uitvoering en resultaten van Overlevingsplan Bos en Natuur in het Ilperveld in rietlanden en wateren. In opdracht van Het Noord-Hollands Landschap.Twee korte documentaires (totaal 20min) over hoe zeldzame planten en dieren in een milieu dat is vervuild en verruigd toch weer een kans krijgen. Met unieke opnames van baggeren, wegvissen van boventallige brasem, zwarte sterns en de veenmosorchis: een uiterst zeldzaam orchideetje dat hier nog groeien wil. Uitgezonden RTV Noord-Holland 2005