HET VROON ONTRAFELD over de Middel- en Oostduinen van Goeree

Verscheen mei 2020

Het vroon ontrafeld – Veertig jaar waterwinning en natuurbeheer in de Middel- en Oostduinen op Goeree

De oude kern van Goeree bestaat grotendeels uit vroongronden: van West- tot Oostduinen. Een vroon is een laag en zacht glooiend duingebied, eeuwenlang door boeren met vee beweid, tot in de 20e eeuw. De rijkdom aan planten en dieren is er vanouds ongeëvenaard omdat vochtige laagtes zich afwisselen met droge duinkopjes. In 1934 werden de Middel- en Oostduinen waterwingebied. Door wateronttrekking, het wegvallen van de beweiding en instorting van de konijnenstand gingen de duinflora en -fauna sterk achteruit, met de jaren 90 als dieptepunt.

Hoofdauteur Marten Annema beschrijft hoe vanaf de jaren 80 is gewerkt aan herstel van de vroongronden. Een ingrijpende aanpassing van de waterwinning maakte het herstel van natte duinnatuur mogelijk, maar ook de droge duinen werden weer zeer bloemrijk. In dit boek wordt besproken welke maatregelen er genomen zijn en hoe dat tot herstel leidde. Hoe hangt de natuur in deze duinen samen met de waterhuishouding, de bodem en het beheer? Zo wordt het vroon ontrafeld, bijvoorbeeld door te laten zien hoe kwel de plantenwereld beïnvloedt en hoe dieren inclusief mieren de plantengroei mede sturen.

De ontwikkeling van het duingebied wordt besproken tegen de achtergrond van de sterk veranderde maatschappelijke context van de afgelopen 40 jaar en vanuit het persoonlijke perspectief van de hoofdauteur.

Marten Annema is vanaf 1978 werkzaam bij waterbedrijf Evides. Hij heeft zijn ervaringen als beheerder van de Middel- en Oostduinen, samen met Camiel Aggenbach (KWR Watercycle Research Institute) en André Jansen (Stichting Bargerveen) uitgewerkt in dit boek.

Uitgave: Evides Waterbedrijf m.m.v. Uitgeverij Natuurmedia

Gedeeltelijke voorpublicatie

H2O magazine juni 2020: Drinkwater en natuur in evenwicht op Goeree

Kees Rixoort in Eilandennieuws op vrijdag 13 maart 2020

Als hardcopy uitverkocht maar wel als pdf online te bestellen 9,95

 

Rolf Roos is publicist en documentairemaker op het gebied van ecologie en natuurbescherming. Bij videoproducties neemt hij regie, productie, camerawerk en/of scripts voor zijn rekening. Hij werkt zowel voor TV-programma’s als in opdracht voor terreinbeherende organisaties en architectenbureaus. Als bioloog is hij actief bij de programmering van (veld)symposia en verzorgt hij lezingen, workshops en trainingen over ecologie, wilde flora en natuurbeheer. Hij houdt ervan de grenzen van zijn vakgebied te overstijgen, zowel inhoudelijk (zie bijv. Kolen & Lemaire, 2001) als methodisch door het hanteren van onorthodoxe presentatievormen. Heeft veel kennis en ervaring met natuur en landschap en is gespecialiseerd in het zichtbaar maken van soms subtiele milieudruk (zoals een ander klimaat) op de natuur.